Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane RODO, informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest firma 4Edu sp. z o.o.  z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 3/5, 44-100 Gliwice. 

Klauzula poufności: Wiadomość oraz wszelkie załączniki są skierowane wyłącznie do jej adresata i mogą zawierać poufne informacje oraz dane osobowe chronione przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapoznanie się z treścią wiadomości, kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie przez osoby nie będące jej adresatem jest zakazane. Dostęp do niej przez osoby postronne jest niedozwolony. Jeżeli nie jesteś docelowym odbiorcą wiadomości, ujawnianie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie, a także wykorzystywanie informacji jest zabronione i niezgodne z prawem. Jeżeli przypadkowo otrzymałeś tę wiadomość proszę o natychmiastowe powiadomienie nadawcy oraz całkowite jej zniszczenie.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie

“Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”

 

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5.

 

Dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież które chcą rozwijać swoje talenty sportowe mogą wziąć udział w bezpłatnym cyklu zajęć, w pięciu dyscyplinach: koszykówce, piłce nożnej, hokeju, boksie oraz tenisie ziemny

Dla dorosłych

Dla dorosłych mieszkańców miasta Bytom, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci biorących udział w projekcie zaprojektowano możliwość udziału w bezpłatnych: Kursach zawodowych, Treningu rozwoju umiejętności miękkich, Doradztwie zawodowym

Udział w projekcie jest bezpłatny

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Duża liczba dostępnych miejsc

Możliwość wsparcia aż 430 osób

 

Projekt ma na celu aktywizację osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

 

Osoby odpowiedzialne za projekt

Sławomir Zielonka

Prezes 4EDU – Lidera projektu

 

 

 

 

slawomir.zielonka@4edu.com.pl

Szymon Nowara

Kierownik projektu

 

 

biuro@swaconsulting.pl

Ludmiła Mazur

Asystent zarządu 4EDU – Sekretariat projektu

 

 

 

 

ludmila.mazur@4edu.com.pl

Stanisław Korman

Gmina Bytom

 

 

 

skorman@um.bytom.pl

Adrian Kowalski

Fundacja Pomocy Dzieciom „Ulica”

 

 

 

 

adrian.k.ulica@gmail.com

Formularz kontaktowy
Kontakt

(32) 302 96 80

biuro@programaktywnoscilokalnej.pl

4Edu Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 3/5

Gliwice 44-100

loga

Tytuł projektu: Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom

Beneficjent:

Lider: 4 EDU Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 3 / 5, 44-100 Gliwice

Partner 1 – Bytom Miasto na prawach powiatu, ul. Parkowa 2, 41 – 902 Bytom

Partner 2 – Fundacja Pomocy Dzieciom „Ulica”, ul. Mikołowska 72 A, 40-065 Katowice

Wartość projektu: 4 304 290,15 zł

Dofinansowanie: 4 089 075,64 zł

Europejski Fundusz Społeczny: 3 658 646,62 zł

Budżet Państwa: 469 234,04 zł

Okres realizacji: 02.11.2020 – 30.12.2022

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez pokazanie oraz nauczenie młodych ludzi funkcjonowania w mieście, konstruktywnego pełnienia ról społecznych, motywację do rozwoju i pozytywnego budowania relacji społecznych.

Przedmiot projektu: Przedmiotem projektu jest wsparcie 150 dorosłych mieszkańców/-nek Bytomia oraz 280 dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Kluczowym zadaniem jest aktywna integracja uczestników/-czek przy wsparciu animatorów lokalnych/streetworkerów, oraz działania środowiskowe angażujące również otoczenie osób uczestniczących. Projekt przyczyni się do osiągnięcia wymaganych wskaźników rezultatu w postaci osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskają kwalifikacje, będą poszukiwać pracy, a także pracować po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).

Projekt będzie realizowany w okresie 2020-11-02 – 2022-12-30 w Bytomiu i obejmie cały obszar miasta.